• Октябрьский районный исполнительный комитетОктябрьский районный исполнительный комитет
 • Районный центр досугаРайонный центр досуга
 • Мемориал Братское кладбищеМемориал Братское кладбище
 • Местная достопримечательность - зоопаркМестная достопримечательность - зоопарк

Наш край в литературе

Наш край в литературе

 1. Агняцвет Э. Памяці юнай партызанкі Р. Шаршнёвай: верш// Эдзі Агняцвет.- Будзем сябраваць.- .Мінск: Маст.літ.,1979.- С.
 2. Адамовіч А., Брыль Я., Калеснік Ул. Я з вогненнай вёскі/ Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімір Калеснік.- Мінск: Маст.літ., 1975.- 448с.
 3. Адамушка В.И., Елинская М.М. Гербы и флаги Беларуси/ В.И. Адамушко, М.М. Елинская.- Минск: Беларусь, 2006.- С. 125-126.
 4. Акцябрскі: гісторыя гарадскога пасёлка// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т.1.- Мінск: БелЭН, 1993.- С. 93-95.
 5. Арзуманян С. Земля пылала/ Арзуманян С.- Минск: Беларусь, 1974.- 256с.
 6. Беларусь партызанская: Фотальбом.- Мінск: Беларусь, 1990.- С. 49-50.
 7. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне: Дзень за днём: Ілюстраваная храналогія.- Мінск: Беларусь, 2004.- 230с.
 8. Берагіня: Першы фестываль фальклорнага мастацва/ Аўтар-уклад. М. Козенка.- Мінск: Чатыры чвэрці, 1999.- 207с.: іл.
 9. Берагіня: Другі рэгіянальны фестываль фальклорнага мастацва/ Аўтар-уклад. М. Козенка.- Мінск: Чатыры чвэрці,2001.- 230с.: іл.
 10. Берагіня: Трэці рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацва/ Аўтар-уклад. М. Козенка.- Мінск: Чатыры чвэрці,2004.- 232с.: іл.
 11. Берагіня: Чацвёрты рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацва/ Аўтар-уклад. М. Козенка.- Мінск: Чатыры чвэрці,2006, 247с.: іл.
 12. Броўка П. Партызан Бумажкоў: Вреш// Пятрусь Броўка. Збор твораў. У 4 т. Т.2.- Мінск: Беларусь, 1965.- С.10.
 13. Бумажков Т. Наш партизанский отряд/ Тихон Бумажков// Партизаны.- Куйбышев, 1941.- С. 39-43; Партизаны.- Ростов-на-Дону, 1941.- С.9-14.
 14. В грозные годы: Воспоминания участников борьбы против немецко-фашистских оккупантов на территории Гомельской и Полесской областей.- Минск: Беларусь, 1973.- С. 225-230.
 15. Великая Отечественная война 1941-1945: Словарь-справочник.- Москва: политиздат, 1988.- С.70, с. 345.
 16. Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь.- Минск: Ураджай, 1993.- С. 16.
 17. Война в тылу крага: Вып.1. О некоторых проблемах истории советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.- Москва: Политиздат, 1974.- С.
 18. Востряков А.П. На огненных рубежах 12-я артиллерийская/ А.П. Востряков.- Петрозаводск: Карелия, 1987.- С. 96-104.
 19. Всенародное партизанское движение в Беларуси в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Документы и материалы. В 3 кн. Кн.2. Развитие всенародного партизанского движения во второй половине войны. Кн.1 (ноябрь 1942 – июнь 1943) .- Минск: Беларусь, 1973.- С.305, С. 487.
 20. Вятроў І. Браты па зброі/ Іван Вятроў.- Мінск: Дзяржаўнае выд-ва БССР, 1962.- 227с.
 21. Вятроў І.Д., Малінін М.І. Партызанская вайна на Палессі/ Іван Вятроў, М. Малінін// Партызанская барацьба беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Зборнік успамінаў і артыкулаў арганізатараў і актыўных удзельнікаў партызанскай вайны супроць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.- Мінск: Дзяржаўнае выд-ва БССР, 1959.- С. 142-177.
 22. Грахоўскі С. Рудабельская рэспубліка: Дакументальная аповесць/ Сяргей Грахоўскі.- Мінск: Беларусь, 1968.- 324с.
 23. Грахоўскі С. Так і было: Артыкулы, успаміны, эсэ/ Сяргей Грахоўскі.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1986.- С. 225.
 24. Гроссман В., Трояновский П. Герои Советского Союза (Т.П. Бумажков и Ф.И. Павловский)/ В. Гроссман, П. Трояновский// Партизаны.- Магадан, 1942.- С. 95-98.
 25. Гурскі І. Вецер веку: Раман-хроніка. У 4 кн./ Іван Гурскі.- Мінск: Мастацкая літаратуры, 1974.- С. 507-519.
 26. Дзенісевіч А. Арлінае племя: Запіскі камсамольскага работніка/ А. Дзенісевіч.- Мінск: Беларусь, 1970.- 408с.
 27. Дзеці вайны: Кніга народнай памяці.- Мінск: Юнацтва, 1993.- С.225.
 28. Долготович Б.Д. Кавалеры ордена Славы: Биограф. Спр./ Борис Долготович.- Минск: БелЭн, 2006.- С. 49, 54.
 29. Друян И.Л. Клятву сдержали/ Ибрагим Леонидович Друян.- Минск: Беларусь, 1975.- С.88-134.
 30. Дунін-Мрацінкевіч В. Купала// Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч Творы.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1984.- С. 223-233.
 31. Залесский А.И. Героический подвиг миллионов в тылу врага: Помощь населения партизанских зон народным мстителям/ А.И. Залесский.- Минск: Беларусь, 1970.- С.17-23.
 32. Зялінскі П.І., Котаў А.І. Гераічная Беларусь: Да 50-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне/ П.І. Зялінскі, А.І. Котаў.- Мінск: Універсітэцкае, 1994.- С.12, с.14.
 33. Их именами названы…:  Энциклопедический справочник.- Минск: БелСЭ, 1987.- С.97, с. 682.
 34. Казлоў В.І. Людзі асобага складу/ В.І. Казлоў.- Мінск: Беларусь, 1697.- С.30-40.
 35. Калини М.Ю., Волчек А.А. Водные ресурсы Гомельской области/ Под общ. Ред. М.Ю. Калинина.- Минск: ООО “Белсэнс”, 2005.- С.91-92, 99-101, 117, 134,
 36. Калинин П.З. Партизанская республика/ П.З. Калинин.- Минск: Беларусь, 1968.- С.37-43.
 37. Качан М.А. Апалены ранак: Мастацка-дакум. аповесць/ Міхаіл Арцёмавіч Качан.- Мінск: Юнацтва, 1994.- 239с.:іл.
 38. Качан М.А. На земле октябрьской: Худ.-док. повесть/ Михаил Артемович Качан.- Гомель, 1997.- 91с.
 39. Качан М.А. Огненный край: О партизанской борьбе на Полесье/ Михаил Артемович Качан.- Гомель, 1994.- 125с.
 40. Князева В. Падарожжа па Беларусі: Гарады і гарадскія пасёлкі/ Вольга Князева.- Мінск: Беларусь, 2005.- С. 106-107.
 41. Козлов В.И. Верен до конца/ Василий Иванович Козлов.- Москва: Политиздат, 1973.- С.203-209.
 42. Ливенцев В.И. Партизанский край/ Виктор Ильич Ливенцев.- Минск: Беларусь, 1983.- С.82-112.
 43. Мазуров К.Т. Незабываемое/ Кирилл Трофимович Мазуров.- Минск: Беларусь, 1984.- С.115, 128, 137-139, 149-150, 234-235, 241.
 44. Маханько С.В., Прокопчик С.А. Бумажковцы в борьбе с оккупантами/ С.В. Маханько, С.А. Прокопчик// Из истории партизанского движения в Белоруссии (1941-1945гг.).- Минск: Госиздат БССР, 1961.- С. 293-306.
 45. Мачульский Р. Вечный огонь: Партизанские записки/ Р. Мачульский.- Минск: Беларусь, 1969.- С. 138-148.
 46. Навечно в сердце народном: К 30-летию победы над фашистской Германией.- Минск: БелСЭ, 1975.- С.63, 316.
 47. Нацистская политика геноцида и выжженой земли в Белорусси:  Населенные пункты, уничтоженные вместе с жителями и ли с частью населения.- Минск, 1984.- 269с.
 48. Наша Перамога: Хроніка Вялікай Айчыннай вайны.- Мінск: РВУ “Литература и искусство”, 2004.- С. 51-52, 91-93
 49. Нехай Р. Под знаменем октября/ Р. Нехай// Люди легенд. Вып.1.- Москва, 1965.- С.157-170.
 50. Озаричи – лагерь смерти: Документы и материалы/ Сост. М.И. Богдан, А.Н. Гесь, Н.А.  Яцкевич.- Минск: НАРБ, 1997.- 137с.
 51. Павлов Я.С. Комиссар Бумажков/ Я.С. Павлов.- Минск: Беларусь, 1978.- 223с.
 52. Павлов Я.С. У истоков победы/ Я.С. Павлов.- Москва: Политиздат, 1986.- 110с.
 53. Падута А. Чырвоны сцяг над рыўкомам/ А. Падута// Родная наша ўлада: Зборнік.- Мінск, 1967.- С. 59-82.
 54. Памяць: Гісторыка-дакумент. хроніка Акцябрскага раёна.- Мінск: БЕЛТА, 1997.- 478с.
 55. Памяць: Гісторыка-дакумент. Хроніка глускага раёна.- Мінск: БЕЛТА, 1999.- 640с.: іл.
 56. Памяць: Афганістан.- Мінск: БелСЭ, 1991.- С. 170, 265.
 57. Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга.- Мінск: БелЭн, 2005.-  С.246-249.
 58. Панасенко П.С. Гвардейская Иркутско-Пинская: В сражениях за Белоруссию/ П.С. Панасенко.- Москва: Воениздат, 1986.- С. 135-138.
 59. Петраченко Д.Н. Один из первых: О Герое Советского Союза белорусском партизане Т.П. Бумажкове// Д.Н. Петраченко Именами героев.- Минск: Беларусь, 1978.- С. 166-172.
 60. Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии: (Свод археологических памятников раннего этапа зарубинецкой культуры – с середины III в. до н.э. по начало II в. н.э..)/ Л.Д. Поболь.- Минск: Наука и техника, 1974.- С. 169.
 61. Правасуд Ул.Д. Народжаны рэвалюцыяй/ Уладзімір Правасуд.- Мінск: Беларусь, 1979.- 94с.: іл..
 62. Секретарь обкома: Воспоминания и документы о Федоре Михайловиче Языковиче.- Минск: Беларусь, 1982.- 191с.
 63. Смагаровіч М. Балада пра Бумажкова: Верш// Марк Смагаровіч. Далоні Радзімы: Выбраныя вершы і паэмы.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1994.- С.71.
 64. Спортивная энциклопедия Беларуси.- Минск: БелЭн, 2005.- С. 24.
 65. Супрунчук В. Недзе баліць ля сэрца: Аповесць//Віктар Супрунчук. Недзе баліця ля сэрца: Аповесці і апавяданні.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1986.- С.3-101.
 66. Тимохович И.В. Битва за Белоруссию 1941-1944/ И.В. Тимохович.- Минск: Беларусь, 1994.- С. 77-78,100.
 67. Традыцыйная культура і дзеці: праблемы захавання і пераемнасці: Зб. матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі.- Мазыр: МазДПІ імя Н.К. Крупскай, 2001.- 141с.
 68. Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання. Вып.2.: Матэрыялы III Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (19-20 крас. 2006г., г.п. Акцябрскі)/ аўт. Праекта і ўклад. М.А. Козенка.- Мн.: Бел ДІПК, 2006.- 224 с.
 69. Чорны К. Герой Савецкага Саюза Ціхан Піменавіч Бумажкоў/ Кузьма Чорны.- Мінск: Выд-ва ЦК КП(б)Б “Савецкая Беларусь”, 1943.- 32с.
 70. Шакаров С.Ф.  Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы Гомельщины/ С.Ф. Шакаров.- Гомель, 1995.-
 71. Шакаров С.Ф., Лещинский М.П. Юные герои Гомельщины: Очерки/ С.Ф. Шакаров, М.П. Лещинский.- Минск: Юнацтва, 1991.- С. 72-73, 104-105.
 72. Шомоди В.Э. Маршрутами народной славы/ В.Э. Шомоди.- Минск: Полымя, 1988.- С.134-135.
 73. Шырко В. Страсці па “сініцы ў руцэ”/ В. Шырко// Вялічка У.П. Беларусь маладая.- Мінск: Беларусь, 1998.- С. 182-191.
 74. Яковенко В.К. Партизанки/ В.К. Яковенко.- Минск: Беларусь, 1989.- С. 133.